Wednesday, 11 February 2015

Magaya now ‘oiling’ women’s buscuits, Vapositori claim as ‘WAR’ rages on

The war between Vapostori and Prophet Magaya rages on with Vapostori firing yet another salvo at the Prophet today. Writing on their Facebook page, Masowe eChishanu UK Vapostori claimed that Magaya-among other allegations-is abusing barren women by applying his anointing oil on their buscuits.

Magaya now ‘oiling’ women’s buscuits, Vapositori claim as ‘WAR’ rages on
Below is the unedited post as is from their Page
Maonaka evidence yeclip yatatora iyi ku PHD Ministries iri kutaura kuti Walter Magaya “blessed” Tracy Nhema with the anointing oil? “Blessed with the anointing oil” uyu ari kureva kuti Magaya akanamatira mukadzi uyu achimuzora oil. Ehe hapana kunzi the oil was blessed but pakanzi Tracy ndiye akaBleswa, ndiye nyakunamatirwa achizorwa,pazonzi zvakare, “…. she continued to administer the oil on her belly and pr1vate parts….”, zvichireva kuti apedza kuzorwa oil iyi kuma pr1vate parts naMagaya, akazonzi ngaachizo enderera hake mberi kuzozvizorawo ava ega. Muri kuonaka nyaya dzekwa Magaya idzi dzekunzi ‘testimonies’…?

Hanzi oil izorwe pane ayo anzi ma ‘pr1vate parts’ aTracy Nhema , hanzi akabva aita pregnant? Kikikiki! Inhumbu yaani iyi, haisi yaMagaya here nhai vanhu? Saka demon re barrenness ranga rakagara muma pr1vate parts here nhai ‘prophet’ Magaya? Saka zvino murapirwo waTracy uyu weku oiler zvakavanzika zvemuviri wake zvawawu yanika painternet nepa Yadah TV yako prophet Magaya, panove nesuwo ndipo patazvitora, munhu wese anosangana naye Tracy anobva atoziva kuti ma ‘pr1vate parts’ ake ari ku oiliwa these days.

Saka nhaiwe murume waTracy; hama ne shamwari dzako padzino kuona dzaakuto zivawoka kuti mukadzi wako mazuvano ari ku oiler ma ‘pr1vate parts’ ake? Unonzwawo sei?Newewewo Tracy; kubva waudzana zvakadzama kudaro na Walter Magaya, prophet wechirume? Kubva waita zvekuzorwa oil muviri wako naMagaya? Uno nyadzisirei vekwawaka roorwa? Sekufungawo kwako murume wako anonyarirepi nayo healing yako naprophet wako uyu? Kubva wadzikisira murume wako kudaro? Kumu nyadzisirira kusvika ipapo? Eheka nekuti Magaya ayanika healing yacho paTV, nepa internet saka vese vari kuzviona. Haaaa; Nyika yaondomorwa nevari kuzviti ‘prophet’ ava. Hongu testimony haina kuipa asi kana yaakuitwa muitiro uyu haaaaa; unenge watove mutambo wechipfambi, mutambo wekugehena.

Nhai Magaya; chokwadi ungabva watonyorera nyika yese mazita enhengo dzacho dzese dzawaka zora Tracy oil yacho? Zvine basa rechiiko mutestimony iyi zvenhengo dzemuviri wemukadzi uyu nhai Magaya? Uri kutopenga Magaya. Saka Mwari ndivo here vari kukutuma kuzora vakadzi vevanhu oil yako uchivazora pane awanyora uchiti ma pr1vate parts’ avo? Kana vakadzi vevanhu uchivaita semaitiro awakaita Tracy Nhema uyu…, ko kuzoti vasina varume uri kuvaita sei nhai Magaya? Walter ka!
iHarare
Copyright © Real Info Zone. All rights reserved. Distributed by Real Info Zone Global Media (www.realinfozones.com). To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, click here.

Real Info Zone publishes around multiple reports a day from more than 40 news organizations and over 100 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which Real Info Zone does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify Real Info Zone as the publisher are produced or commissioned by Real Info Zone. To address comments or complaints, Please Contact Us.


2 comments:

  1. Chakauya ne ngarava chirungu. She was blessed with anointing oil meaning she was given anointing oil for free. Mazwa here vana Madzimai?? Verengai nekunzwisisa.

    ReplyDelete
  2. Kupererwa ndinokuziva ini. Uku ndiko kunonzi kupererwa kwaita Masoe echishanu kkkkkkk. Train haimiri nekuti imbwa yahukura. Bhora mberi Prophet W Magaya.

    ReplyDelete

Contact Form

Name

Email *

Message *