Monday, 19 December 2016

Soul Jah Love and Bounty Lisa Split After Chanter Pays $10 As Lobola

The split between Soul Jah Love and Bounty Lisa has opened a can of worms with the former calling his mother-in-law a lady of the night. 

There are also revelations that Soul Jah Love paid $10 bride price for Bounty Lisa. The Ndini Uya Uya singer has claimed that Bounty Lisa beds her father in the audio adding that Bounty came from a family of witches.


H-Metro is in possession of the audio and text messages between the parties. Soul Jah Love yesterday said the verbal attacks were meant for Bounty and not the latter’s mother while Bounty could not shed light on the issue. The accusations have, however, affected Bounty’s mother Mrs. Musenyi who has decided to open up.

Mrs Musenyi has no kind words for Jah Love.

“I think I have to say something over zviri kutaurwa that Lisa akatiza Jah awona kuti ava kurwara, uyezve yekuti akatiza nemari yaJah. What I can only say is, as a family we are not even worried of what people say, the two divorced in June and Bounty came to stay home with her father since I am staying here in SA and they were no longer seeing each other. I wonder why achibvotomoka iye Jah kana asina mari yekuti arapwe ngaakumbire zvakanaka kuma fans ake asingasvibise zita remunhu waakaramba ega. ”

Bounty’s mother said:

“Lisa left Jah without anything even a spoon and now it is said she left the house grounded apa akutukirira zvinosemesa kurasa hunhu. Soul had an accident after Lisa had already left him and now he is accusing us of bewitching him, I got the audios aaitukirira”.

It is also alleged that Jah Love ganged up with a group of men and visited Bounty at her place of residence where they demanded a vehicle before they took it.

“And now Lisa akasara achifamba netsoka till today but iye Jah is forgetting that from the word go he met Lisa asina kana pekugara achifamba nebag rehembe, achirara paanenge afarirwa. They started staying together and his first show he got $80 which he used to look for a room. They used my blankets and my utensils achiti akarambwa nehama dzake and I felt sorry for him not knowing that he deserved to be rejected because of his long mouth”.

Added Mrs. Musenyi:

“He thinks having a vehicle is being rich ava kubata mwana wangu sechikorobho, but vakadanana havarambaniswe. And kusazvara idambudziko riri muvanhu vazhinji munyika, haingava mhosva yekuti anga abuse mukadzi every now and then, to make matters worse haana kunge akaroora”.

She told this publication that Jah did not pay any lobola except for tsvakirai kuno.

“Akabvisa tsvakirai kuno ye$10 and how can we forgive him, haachengeteki Soul, he should learn what life is”. She is bitter that Jah Love called them witches.

Today he calls us witches nekuti zvadii and if he wanted help why did he follow to his in-laws house to cause noise. If it wasn’t for our neighbours he was going to kill my daughter just because he wanted the car and the phone claiming that it was his money”.


She confirmed that Bounty has since visited her to South Africa for holiday.

“Lisa came here kwandiri musi we Monday for Christmas. You know I suffered a lot for my kids to be what they are today and now I am hypertensive and Soul knows that, haachengeteki”.

Furthermore, Bounty’s mother said she is not worried about what people say but Jah knows the truth. According to Bounty’s mother, Jah wrote a letter to her.

“He wrote a letter and I responded, I think that’s when he started getting ill akuda kuti timunzwire tsitsi”.

Soul Jah Love said:

“Ini handiwanzoite nemuromo ndowanzoimba zvakadai izvi. Handirambe hangu, I don’t know whats going on. I can say much myself ask Bunty more who can tell you more about the issue. Which car are they saying ndakatora? Do you know I have five cars plus a kombi which plies the Highfield route?

“Vamwe venyu ndotovachengeta, mari yangu ndava nayo hangu, kana newe ndogona kukuchengeta mfana iwewe. I had a problem with Bounty, ndaisatuka moms, ndaituka iye Bounty but we solved our issues when I had an accident she is the one who took me to the hospital. But handirambe hangu it’s only that pane chivanhu chaifanirwa kuitwa and I was supposed to do. Handina zvandingaite about kana vanhu vachitaurawo kudaro”.

Jah Love’s text to his mother-in-law, “Mummy I’m sorry ndinoripa ingozi chaiyo mamhepo chaiwo ndinenge ndatodzungaidzwa njere asi nemoyo wangu handiitire amai vangu zvakadaro uye kana mukandiramwa ndendadzoka muhunherera ndidzidziseiwo mhamha handina wekukumbira rubatsiro nekuti hama chaidzo Nana changara vanenge vachirwadziwa nemumwe wangu ndikabva ndareactor ndisina kufunga bvavandikanganisira imba yangu ndinokudai mhamha mupfungwa muhupenyu hwangu mese muripo nababa ndakakanganisa handizviite futi ndinoda makomborero enyu mundisunungurewo ndinoripa”.

Bounty’s mother reply: “Urikudeiko kuvaroyi, dai ndine uroyi hwacho ndakatotanga kudya iwe, hapana chinhu chaunogona kundiripa nacho muhupenyu hwako zvawakataura wakagona nekuti ndizvo zvaive mumoyo mako hauna kufurirwa, rangarira Lisa akakuwana uri mhuka yesango uchifamba nebag rehembe usina pekugra ukatanga kufuga magumbeze angu kubikira midziyoyangu akakuchengeta ukaita zvauri nhasi mukurwara achikuwachira tsvina yawayiita achimira newe munhamo yako usina kubvisa kana katsi yeroora wakufamba nemota ukati wavamupfumi chaizvo ukati nhasi tiri varoyi ukatadza kutenda Lisa neshare yake yaakashanda kubva achigara newe wotomupa mubhadharo wekutuka ini mai wake, wotondifonera kunge kundiita muramu wako, enderera mberi neupenyu hwako uropafadzwe kasingagumi, varoyi siyan navo ibva mumhuri yangu zvachose tirarame nehuroyi hwedu ndinokutenda hauna chaunogona kutiripa nacho Lisa ndiyo ngozi yekutanga ndichimuperekedza mwana wangu”.
Soul Jah Love and Bounty Lisa Split After Chanter Pays $10 As Lobola
Source: H Metro

Copyright © Real Info Zone. All rights reserved. Distributed by Real Info Zone Global Media (www.realinfozones.com). To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, click here.

Real Info Zone publishes around multiple reports a day from more than 40 news organizations and over 100 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which Real Info Zone does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify Real Info Zone as the publisher are produced or commissioned by Real Info Zone. To address comments or complaints, Please Contact Us.


No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *